Европейски фонд за регионално развитие

ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА ЕКО ДАРА ЕООД стартира изпълнение на проект в подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

От 04.08.2020 г. ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА ЕКО ДАРА ЕООД започна изпълнението на проект 'Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19' по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-6013-C01 по процедура BG16RFOP002-2.073 'Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19'.

Проектът ще се осъществи в гр. София, с финансовата подкрепа на Оперативна програма 'Иновации и конкурентоспособност' 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Планираната продължителност е 3 месеца, а стойността на целия проект е в размер 10 000.00 лв., като безвъзмездната помощ е в размер на 100 процента от допустимите разходи по проекта. Общата цел на проекта е свързана с осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места в ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА ЕКО ДАРА ЕООД.

"Не ме карайте да чувствам грешките си като грехове. Аз трябва да се науча да правя грешки, без това да означава, че не съм добър."
из "Меморандум на едно дете"